Tren Thang Ngay Da Qua (Tu Cong Phung) - Trinh Nam Son

Trên Tháng Ngày Đã Qua (Tu Cong Phung) - Trịnh Nam Sơn