Tinh Xot Xa (Nguyen Ngoc Thach) - Luu Bich

Tình Xót Xa (Nguyen Ngoc Thach) - Lưu Bích