Tinh Nhat Phai Remix (Loi Viet: Nhat Ngan) - Dam Vinh Hung

Tình Nhạt Phai Remix (Loi Viet: Nhat Ngan) - Đàm Vĩnh Hưng