Tinh Mong (Nguyen Hong Thuan) - Duong Trieu Vu

Tỉnh Mộng (Nguyen Hong Thuan) - Dương Triệu Vũ