Tieng Mua Dem (Luong Ngoc Quy) - Nghiem Viet Dung

Tiếng Mưa Đêm (Luong Ngoc Quy) - Nghiêm Việt Dũng