Tieng Buon Dem Mua (Thanh Trang) - Tam Hao

Tiếng Buồn Đêm Mưa (Thanh Trang) - Tâm Hảo