Tien Nhau Ve (Vo Ta Han) - Quynh Lan

Tiễn Nhau Về (Vo Ta Han) - Quỳnh Lan