Tien Em Theo Chong (Son Ha) - Duong Ngoc Thai

Tiễn Em Theo Chồng (Son Ha) - Dương Ngọc Thái