Song Ve Dau (Trinh Cong Son) - Vu Khanh

Sóng Về Đâu (Trinh Cong Son) - Vũ Khanh