Se Thoi Mong Cho (Chau Dang Khoa) - Dao Ba Loc

Sẽ Thôi Mong Chờ (Chau Dang Khoa) - Đào Bá Lộc