Sam Hoi (Nguyen Bich) - Vu Khanh

Sám Hối (Nguyen Bich) - Vũ Khanh