Saigon Oi Vinh Biet (Lam Phuong) - Khanh Ha

Saigon Ơi Vĩnh Biệt (Lam Phuong) - Khánh Hà