Rung Xua Da Khep (Trinh Cong Son) - Sy Phu

Rừng Xưa Đã Khép (Trịnh Công Sơn) - Sỹ Phú