Ru Em Tung Ngon Xuan Nong (Trinh Cong Son) - Thanh Lam

Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng (Trinh Cong Son) - Thanh Lam