Roi Co Mot Ngay (Hoang Thi Tho) - Duc Phuong

Rồi Có Một Ngày (Hoang Thi Tho) - Đức Phương