Rieng Mot Goc Troi (Ngo Thuy Mien) - Nguyen Khang

Riêng Một Góc Trời (Ngo Thuy Mien) - Nguyên Khang