Phut Giay Hanh Phuc (Loi Viet: Bui Thang) - Le Quyen

Phút Giây Hạnh Phúc (Lời Việt: Bùi Thắng) - Lệ Quyên