Phoi Pha (Trinh Cong Son) - Y Lan

Phôi Pha (Trinh Cong Son) - Ý Lan