Dong Ve Em O Dau (Duc Thinh) - Du Thien

Đông Về Em Ở Đâu (Duc Thinh) - Du Thiên