Nuoc Mat Mua Thu (Pham Duy) - Khanh Ly

Nước Mắt Mùa Thu (Phạm Duy) - Khánh Ly