Nuoc Mat Dem Thau (Nguyen Hong Thuan)

Nước Mắt Đêm Thâu (Nguyen Hong Thuan)