Noi Nho Thien Thu (Vu Thanh) - Mai Thanh Son, Doan Phi & Quoc Khanh

Nỗi Nhớ Thiên Thu (Vu Thanh) - Mai Thanh Son, Doan Phi, Quoc Khanh