Niem Nho Thuong (Dang Khanh) - Thai Hien

Niềm Nhớ Thương (Đăng Khánh) - Thái Hiền