Nho Mot Chieu Xuan (Nguyen Van Dong) - Tran Thai Hoa

Nhớ Một Chiều Xuân (Nguyen Van Dong) - Trần Thái Hòa