Ngon Nen (Phu Quang) - Quang Ly

Ngọn Nến (Phu Quang) - Quang Lý