Mot Thoi Da Xa (Truong Huy) - Phuong Thanh

Một Thời Đã Xa (Truong Huy) - Phương Thanh