Mot Thoang Mong Manh (Andy Thanh) - Chau Khanh

Một Thoáng Mong Manh (Andy Thanh) - Châu Khanh