Mot Dai Kho Mot Toi (Phu Quang) - Quang Dung

Một Dại Khờ Một Tôi (Phu Quang) - Quang Dũng