May Ha (Tram Tu Thieng) - Khanh Ly

Mây Hạ (Trầm Tử Thiêng) -  Khánh Ly