Mau Di Vang (Le Van Tu) - Ho Bich Ngoc

Màu Dĩ Vãng (Le Van Tu) - Hồ Bích Ngọc