Mat Em Vuong Giot Sau (Dang Khanh) - Tuan Ngoc

Mắt Em Vương Giọt Sầu (Đăng Khánh) - Tuấn Ngọc