Ly Boi (Pham Duy) - Nguyen Khang

Ly Bôi (Phạm Duy) - Nguyên Khang