Loi Thien Thu Goi (Trinh Cong Son) - Ngo Quang Vinh

Lời Thiên Thu Gọi (Trinh Cong Son) - Ngô Quang Vinh