LK Dieu Huong (Dieu Huong) - Khanh Ha & Quang Dung

LK Diệu Hương (Dieu Huong) - Khánh Hà & Quang Dũng