LK Bay Gio Thang May & Tuoi Xa Nguoi (Tu Cong Phung) - Diem Lien & Nguyen Khang

LK Bây Giờ Tháng Mấy & Tuổi Xa Người  (Tu Cong Phung) - Diễm Liên & Nguyên Khang