Lai Mot Lan Nua (Quoc An) - Hong Ngoc

Lại Một Lần Nữa (Quoc An) - Hồng Ngọc