Lac Loi (Kim Tuan) - Thuy Tien & Nguyen Hung

Lạc Lối (Kim Tuan) - Thủy Tiên & Nguyễn Hưng