Hoai Niem Trang (Truong Quang Tuan) - Tran Thai Hoa

Hoài Niệm Trắng (Truong Quang Tuan) - Trần Thái Hòa