Hoa Da Huong (Bui Anh Ton) - Thuy Duong

Hoa Dạ Hương (Bùi Anh Tôn) - Thùy Dương