Hoa Co Vang Noi Ay (Viet Anh) - Dam Vinh Hung

Hoa Có Vàng Nơi Ấy (Viet Anh) - Đàm Vĩnh Hưng