Hen Ho (Pham Duy) - Tuan Ngoc

Hẹn Hò (Pham Duy) - Tuấn Ngọc