Giot Buon (Vu Hoang) - Thanh Ha

Giọt Buồn (Vu Hoang) - Thanh Hà