Em Da Thay Mua Xuan Chua (Quoc Dung) - Le Quy Binh

Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa (Quoc Dung) - Lê Quý Bình