Dem Mua (Y Nguyen) - Nguyen Hong Nhung

Đêm Mưa (Y Nguyen) - Nguyễn Hồng Nhung