Em Di (Duc Huy) - Tuan Ngoc, Bang Kieu, Nhat Trung, Thai Chau

Em Đi (Duc Huy) - Tuấn Ngọc, Bằng Kiều, Nhật Trung, Thái Châu