Dem Cuoi Cung (Pham Dinh Chuong) - Y Lan

Đêm Cuối Cùng (Pham Dinh Chuong) - Ý Lan