Dem Buon Nhu Thanh Ca (Nguyen Trung Cang) - Da Nhat Yen

Đêm Buồn Như Thánh Ca (Nguyen Trung Cang) - Dạ Nhật Yến