Duc Vong (Trsn Thanh Hau) - Thanh Dai Sieu

Dục Vọng (Trần Thanh Hậu) - Thành Đại Siêu