Dau Tinh Sau (Ngo Thuy Miên) - Luu Bich

Dấu Tình Sầu (Ngo Thuy Miên) - Lưu Bích