Cho Dong (Tran Thien Thanh)

Chờ Đông (Trần Thiện Thanh)